หัวหน้าบัญชีทรัพย์สิน

รายละเอียดของงาน

 1. จัดทำแผนการตรวจนับทรัพย์สินและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 2. ควบคุมดูแล บัญชีทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้
 3. ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินบริษัท ตามแผนที่กำหนด
 4. ตรวจสอบการสร้างรหัสทรัพย์สิน ภายในบริษัทให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด
 5. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ถูกต้องตามหลักบัญชี (การซื้อ,ขาย, เบิก, โอนย้าย)
 6. ตรวจเช็คข้อมูลการบันทึกบัญชีของงานระหว่างก่อสร้างงานโครงการใหม่
 7. ตรวจสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบ การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนและปรับปรุงบัญชีทรัพย์สิน
 8. ตรวจนับสต๊อกคงเหลือประจำเดือน (สโตร์อุปกรณ์และสโตร์ IT) และประมวลผลต่างจากการตรวจนับ
 9. ตรวจเช็คสภาพของทรัพย์สินที่จะตัดจำหน่ายและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 10. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับทรัพย์สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 29-35 ปี
 • ประสบการณ์ในด้านการ ทำบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ มีความละเอียดรอบคอบ ( สามารถใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางทั้งกรุงเทพและ ต่างจังหวัดได้