ประมวลภาพบรรยากาศ AIS บินไกลไปญี่ปุ่น

          ซูกิชิอินเตอร์กรุ๊ป ฉลองครบรอบ 14 ปี ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมพาลูกค้าผู้โชคดีจาก Sukishi Tokyo Buffet บินลัดฟ้า พาเที่ยว โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 11-16 พฤษภาคม 2557 อิ่มเอมความสนุก สนุกสุดหรรษา สิทธิพิเศษดีๆสำหรับลูกค้า Sukishi เท่านั้น

Marketing Manager

รายละเอียดของงาน

 1. วิเคราะห์ / วางแผนการตลาดและแผนส่งเสริมการขายของแบรนด์ เพื่อให้ได้แผนงานที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากที่สุด
 2. บริหารงานและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น สร้างยอดขาย / สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้าใหม่ / สร้างการรับรู้ในแบรนด์ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยผ่านทางกิจกรรมการตลาดต่างๆ
 3. วางแผนและดูแลการทำประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและสื่อมวลชน
 4. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 5. ติดตาม และประเมินผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ เพื่อหาสาเหตุและดำเนินการในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และ เจรจาต่อรองกับ Partner ที่มีศักยภาพ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายทางการตลาด และเป็นไปตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้
 7. ควบคุม ดูแลการทำวิจัยทางการตลาดร่วมกับบริษัทวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 8. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงาน และบริหารทีมให้แข็งแกร่งเป็นฐานที่ดีของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การจัดการ / โฆษณา / ประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานด้านการตลาด อย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ปี
 • บริหารแผนงานและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท / บริหารงานภายในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
 • เลือกใช้โปรโมชั่นเพื่อสร้างยอดขายและกำไร
 • สามารถเจรจาต่อรองกับ Partner ต่างๆ ให้บริษัทได้สูงสุด
 • สามารถ อ่าน เขียน สื้อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หัวหน้าบัญชีทรัพย์สิน

รายละเอียดของงาน

 1. จัดทำแผนการตรวจนับทรัพย์สินและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 2. ควบคุมดูแล บัญชีทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนดไว้
 3. ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินบริษัท ตามแผนที่กำหนด
 4. ตรวจสอบการสร้างรหัสทรัพย์สิน ภายในบริษัทให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด
 5. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับทรัพย์สินให้ถูกต้องตามหลักบัญชี (การซื้อ,ขาย, เบิก, โอนย้าย)
 6. ตรวจเช็คข้อมูลการบันทึกบัญชีของงานระหว่างก่อสร้างงานโครงการใหม่
 7. ตรวจสอบและวิเคราะห์เปรียบเทียบ การประมวลผลค่าเสื่อมราคาประจำเดือนและปรับปรุงบัญชีทรัพย์สิน
 8. ตรวจนับสต๊อกคงเหลือประจำเดือน (สโตร์อุปกรณ์และสโตร์ IT) และประมวลผลต่างจากการตรวจนับ
 9. ตรวจเช็คสภาพของทรัพย์สินที่จะตัดจำหน่ายและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
 10. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการตรวจนับทรัพย์สิน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 29-35 ปี
 • ประสบการณ์ในด้านการ ทำบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อย 2-5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ มีความละเอียดรอบคอบ ( สามารถใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางทั้งกรุงเทพและ ต่างจังหวัดได้

PR Marketing Supervisor

รายละเอียดของงาน

 1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นแก่ลูกค้าและสาธารณะชน
 2. ดำเนินการและสอนทีมงานให้จัดส่งข่าว PR.
 3. แนะนำสินค้าใหม่ / สาขาเปิดใหม่ แก่สื่อมวลชนทุกแขนง
 4. มีความสัมพันธ์อันดีหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับสื่อมวลชนเพื่อสร้างข่าวให้บริษัทในเชิงบวกได้
 5. สร้างทีมงานประชาสัมพันธ์ สอนงาน และติดตามผลการดำเนินงานของทีมได้ดี
 6. สร้างกระแสข่าวที่ดี กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้ตลอดเวลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 26-35 ปี ปริญญาตรี สาขา โฆษณา / ประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานด้านงานประชาสัมพันธ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสัมพันธ์อันดี หรือรู้จักนักข่าว ( จะเป็นประโยชน์ )
 • มีความสัมพันธ์อันดีต่อสื่อมวลชน( รู้จักเป็นการส่วนตัว)
 • วางกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับแบรนด์
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำ PR.ใหม่ๆ
 • สร้างทีมประชาสัมพันธ์ในแข็งแกร่ง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

R&D Supervisor (Raw Material Specialties)

รายละเอียดของงาน

 1. ตรวจสอบ specification วัตถุดิบตามมาตรฐานที่กำหนด
 2. รายงานผลและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง
 3. สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัตถุดิบแต่ละประเภทแต่ละ Supplier
 4. เมื่อพบวัตถุดิบไม่ได้มาตรฐานต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที พร้อมทั้งสรุปรายงาน
 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร /อุตสาหกรรม/การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีประสบการณ์ในงานด้านตรวจสอบคุณภาพทางด้านอาหาร อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • มีความรู้ทางด้าน GMP/ Food Hygiene
 • มีแหล่งข้อมูลและสามารถหาข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน Microsoft Officer ได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ