AR Supervisor ( หัวหน้าบัญชีลูกหนี้)

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมและตรวจสอบ รายรับ , รายงานภาษีขาย , ลูกหนี้ของบริษัทฯ , ปรับปรุงบัญชี ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 2. ควบคุมและตรวจสอบ สร้าง/ปรับปรุงข้อมูลหลักลูกหนี้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 3. ควบคุมตรวจสอบและจัดทำการบันทึกบัญชีโอนปิดภาษีขาย ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. ควบคุมตรวจสอบและจัดทำสรุปรายงานยอดขายในบริษัทเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. พัฒนาศักยภาพผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานเพิ่มมากขึ้น
 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการบัญชี/การเงิน/การธนาคาร
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีได้ มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้ SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี