Marketing Manager

รายละเอียดของงาน

 1. วิเคราะห์ / วางแผนการตลาดและแผนส่งเสริมการขายของแบรนด์ เพื่อให้ได้แผนงานที่เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากที่สุด
 2. บริหารงานและดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น สร้างยอดขาย / สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ขยายฐานลูกค้าใหม่ / สร้างการรับรู้ในแบรนด์ และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยผ่านทางกิจกรรมการตลาดต่างๆ
 3. วางแผนและดูแลการทำประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและสื่อมวลชน
 4. ควบคุมดูแลการใช้งบประมาณการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
 5. ติดตาม และประเมินผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งที่ประสบความสำเร็จและไม่สำเร็จ เพื่อหาสาเหตุและดำเนินการในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท และ เจรจาต่อรองกับ Partner ที่มีศักยภาพ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ สอดคล้องกับนโยบายทางการตลาด และเป็นไปตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้
 7. ควบคุม ดูแลการทำวิจัยทางการตลาดร่วมกับบริษัทวิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสินค้าใหม่ พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 8. ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำงาน และบริหารทีมให้แข็งแกร่งเป็นฐานที่ดีของบริษัทต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 30 – 40 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด / การจัดการ / โฆษณา / ประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์งานด้านการตลาด อย่างน้อย 10 ปี
 • ประสบการณ์ในระดับบริหารจัดการ อย่างน้อย 5 ปี
 • บริหารแผนงานและปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งให้กับบริษัท / บริหารงานภายในงบประมาณที่บริษัทกำหนด
 • เลือกใช้โปรโมชั่นเพื่อสร้างยอดขายและกำไร
 • สามารถเจรจาต่อรองกับ Partner ต่างๆ ให้บริษัทได้สูงสุด
 • สามารถ อ่าน เขียน สื้อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี