Recruitment Manager

รายละเอียดของงาน

 1. ดูและการสรรหาว่าจ้างพนักงาน ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อรองรับงานในตำแหน่งต่าง ทั้งในระดับจัดการ และปฎิบัติการ ทั้งกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
 2. จัดทำแผนอัตรากำลังคนประจำปี
 3. วางแผนการสรรหา และคัดเลือก ผู้สมัครทั้งภายในภายนอกเพื่อบรรจุพนักงานในตำแหน่งว่างของบริษัทฯ
 4. พัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอน กระบวนการ และ วิธีการ ในงานสรรหาว่าจ้าง
 5. รับผิดชอบการสรรหา คัดเลือก ผู้สมัครในตำแหน่งงานว่างตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการทำงาน ดำเนินงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของกระบวนการสรรหา คัดเลือก เช่น การประกาศรับสมัคร การคัดเลือกเบื้องต้น การประสานงานเพื่อการสัมภาษณ์ แจ้งผลการคัดเลือก เป็นต้น
 6. นำเสนอประวัติและผลฯของผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างงานให้ ผู้บังคับ บัญชาตามลำดับชั้น พิจารณาอัตราค่าจ้างและระดับที่เหมาะสม
 7. ติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเสนอการจ้างงาน แจ้งอัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ วันเริ่มงาน และเงื่อนไขต่างๆ
 8. ติดต่อประสานงานภายใน – ภายนอกองค์กร เพื่อจัดทำ Work Permit และ Visa สำหรับคนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับองค์กร
 9. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ เสนอผู้บริหาร
 10. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 -39 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาจิตวิทยา , นิติศาสตร์, บริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในระดับจัดการงานด้านบุคคล/ทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างไม่น้อยกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้กฎหมายแรงงานและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ Microsoft Office ได้
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี คล่องตัวในการทำงาน
 • มีทักษะในการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม มีความกระตือรือร้น ทุ่มเท