Sukishi Premium Card

เงื่อนไขการใช้บัตร Sukishi Premium Card
1. สมาชิกรับส่วนลดสูงสุด 10 % สำหรับการซื้อสินค้าราคาปกติ เมื่อชำระด้วยเงินสด และส่วนลด 5 % เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต โดยคิดจากยอดใช้จ่ายที่ชำระจริง
2. บัตรสมาชิกนี้ใช้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ) ทุกสาขา
3. บัตรสมาชิกนี้ใช้เป็นบัตรสะสมคะแนน คะแนนที่ได้รับจะคิดจากการชำระเงินจริงหลังจากหักส่วนลดแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ส่วนลดและสะสมแต้ม (Smile Point) ในกรณีสมาชิกไม่ได้นำบัตรสมาชิกมาใช้บริการ
4. โปรดแสดงบัตรสมาชิกนี้พร้อมคูปองและบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดวันเกิด
5. บริษัทฯไม่รับผิดชอบในกรณีบัตรสูญหาย หรือบัตรชำรุด
6. บัตรสมาชิกนี้ ไม่สามารถเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
7. บัตรสมาชิกนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปอง,รายการส่งเสริมการขาย และบัตรส่วนลดอื่นๆได้
8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปีนับจากเดือนที่สมัคร

สิทธิประโยชน์ในการสะสมคะแนน Smile Point

ทานครบทุก ๆ 50 บาท รับ Smile Point 1 Point

สะสม Smile point ครบ 100 points รับส่วนลด 100 บาท
สะสม Smile point ครบ 200 points รับส่วนลด 200 บาท
สะสม Smile point ครบ 300 points รับส่วนลด 300 บาท
สะสม Smile point ครบ 400 points รับส่วนลด 400 บาท
สะสม Smile point ครบ 500 points รับส่วนลด 500 บาท
– สามารถสะสมคะแนนได้จนถึงวันสิ้นสุดการเป็นสมาชิก
– สามารถแลกรับสิทธิประโยชน์ได้เมื่อคงสภาพสมาชิกอยู่เท่านั้น
– คะแนนสะสมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น
สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ) ทุกสาขา และ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02 785-2899 หรือ ผ่านทาง www.sukishigroup.com

การต่ออายุบัตรสมาชิก
แจ้งต่ออายุบัตรสมาชิกได้ที่ร้าน Sukishi Korean Charcoal Grill (BBQ) ทุกสาขา เพียงชำระค่าต่ออายุบัตรสมาชิก 100 บาท โดยนับจากวันที่บัตรหมดอายุไม่เกิน 6 เดือนเท่านั้น และบัตรใหม่มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ต่ออายุบัตร
– รับสิทธิการโอน Smile Point ที่คงเหลือในบัตรสมาชิกเดิมเข้าสู่บัตรใหม่ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ต่ออายุบัตรสมาชิก

กรณีบัตรสูญหาย
สมาชิกต้องแจ้งอายัตบัตร ณ สาขาที่ท่านสะดวก หรือ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 150 บาท ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งอายัดบัตรจากผู้ไม่ใช่เจ้าของบัตรสมาชิก
– บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Smile Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่ กรณีที่ไม่ได้แจ้งอายัดบัตร บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

กรณีบัตรชำรุด
– สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงทำบัตรใหม่ ณ สาขาที่ท่านสะดวก พร้อมชำระค่าทำบัตรใหม่ 150 บาท
– บริษัทฯ จะดำเนินการโอนข้อมูลและ Smile Point เข้าสู่บัตรใหม่ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่แจ้งทำบัตรใหม่